Gemeente Rotterdam

Laadpaal aanvragen?

Woont u in Rotterdam en heeft u een elektrische auto, maar nog geen laadpaal in de directe omgeving? Vraag nu een laadpaal aan en laat deze kosteloos plaatsen.

Laadpaal aanvragen

Privacy statement Samenwerkende Gemeenten Zuid-Holland 2.0 (SGZH2.0)

Dit is de privacyverklaring van de samenwerkende gemeenten in de provincie Zuid-Holland voor aanvragen van openbare laadpalen voor elektrische voertuigen. In deze verklaring beschrijven wij hoe de gemeenten omgaan met de persoonsgegevens van de inwoners, die een laadpaal aanvragen. Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op dit aanvraagportaal.

Contactgegevens

Samenwerkende gemeenten Zuid-Holland (SGZH)
P.a. Gemeente Rotterdam
Tel. 14010
Email:rotterdamelektrisch@rotterdam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. De samenwerkende gemeenten Zuid-Holland verwerken Uw persoonsgegevens doordat U een aanvraag doet voor een openbare laadpaal.

Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•Voor- en achternaam

•Adresgegevens

•Telefoonnummer

•E-mailadres

•Kenteken bewijs / aanschafbewijs elektrische auto / lease contract

•Parkeervergunning indien nodig

Doelen en grondslagen

Samenwerkende gemeenten Zuid-Holland verwerken Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•Het toetsen van Uw aanvraag aan de beleidscriteria;

•Het vinden van een geschikte locatie voor de openbare oplaadpaal en

•Het nemen van een verkeersbesluit op grond van deze toetsing;

•Het informeren van U over de voortgang van het aanvraag- en realisatieproces

•Het U als aanvrager van dienst zijn bij het vervullen van uw laadbehoefte;

De grondslag voor de verwerking van Uw persoonsgegevens wordt gevormd door het beleidskader en de afgesloten Concessieovereenkomst met ENGIE voor het aanbieden van openbare laaddiensten. Deze overeenkomst voorziet ook in de mogelijkheid EQUANS U een aanbod te doen indien uw aanvraag wordt afgewezen omdat U op eigen terrein kunt laden.

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om Uw aanvraag te kunnen beoordelen. Indien Uw persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan Uw aanvraag aldus niet worden beoordeeld.

Bewaartermijnen

Overeenkomstig de Concessieovereenkomst met alle samenwerkende gemeenten bewaart EQUANS (voorheen ENGIE) Uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van U te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Laadpaalnodig.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische functies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

EQUANS deelt Uw persoonsgegevens met de netbeheerder en onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Concessieovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De samenwerkende gemeenten hebben met EQUANS een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van Uw gegevens. De samenwerkende gemeenten blijven individueel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door EQUANS in opdracht van de gemeente. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U hebben in een computerbestand naar U of naar een door U genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van Uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rotterdamelektrische@rotterdam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door U is gedaan, kunnen wij U vragen om een identiteitsbewijs. Wij reageren zo snel mogelijk op Uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van Uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Met het indienen van een aanvraag stelt u uw gegevens ter beschikking aan de gemeente en EQUANS, ten behoeve van de aanvraag, het gebruik van de laadinfra en de hieruit voortvloeiende data die kan worden gebruikt voor onderzoek, analyse etc.

Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt U contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Uw gemeente. Op de gemeentelijke websites is daartoe informatie te vinden die aangeeft hoe U een beroep kunt doen op de naleving van Uw rechten ten gevolge van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarnaast hebt U de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

De samenwerkende gemeenten Zuid-Holland nemen de bescherming van uw gegevens serieus en in overeenstemming met de overeenkomst neemt EQUANS passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Als U de indruk heeft dat Uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als U aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van Uw gemeente. Op de gemeentelijke websites is daartoe informatie te vinden die aangeeft hoe U een beroep kunt doen op de naleving van Uw rechten ten gevolge van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6 mei 2019https://www.laadpaalnodig.nl/gemeente/rotterdam/aanvraagformulier